Herinrichting


www.sint-niklaas.be/elisabethwijk


Beste inwoner van de Elisabethwijk,

Als bewoner hebben jullie in 2019 meegedacht en gedebatteerd over de herinrichting van jullie wijk. Begin 2020 werd het schetsontwerp aan jullie voorgesteld met leefbaarheid en klimaatbestendigheid als belangrijke uitgangspunten.

De voorbije 2 jaar heeft het stadsbestuur de beloofde acties ondernomen om het verlies van 115 parkeerplaatsen op het openbaar domein te compenseren: er zijn contacten gelegd met heel wat verschillende private partijen. Deze contacten zijn veelbelovend maar bieden op dit moment nog geen zekerheid, o.m. omdat die partijen zelf nog aan het bouwen zijn aan hun toekomstplannen, omdat de oplossing investeringen en dus een hele dossieropbouw vereisen, omdat er nog wat koudwatervrees is in bepaalde gevallen om met de stad in zee te gaan.

Wij zetten deze gesprekken zeker verder en werken ondertussen het dossier verder technisch uit. Met dit voorbereidende werk kan het volgende bestuur onmiddellijk aan de slag.

We danken jullie voor jullie bijdrage en geduld.

Met vriendelijke groeten,

Miquel Pots | Diensthoofd projecten openbaar domein

Toonmoment: zondag 9 februari tussen 10 en 12 uur | zaal Familia

De voorbije maanden werd er samen met verschillende inwoners intensief gewerkt aan de Elisabethwijk van morgen.  Ben je benieuwd naar het resultaat ?  We verwelkomen jou tijdens het toonmoment met een hapje en een drankje.

Doorlopende tentoonstelling en receptie tussen 10 – 12 uur, met toelichting en onthulling van de plannen om 10.30 uur.

Wijkgesprek 3: Scenario’s bespreken – maandag 25 november om 19.30 uur

Vandaag liggen er verschillende scenario’s op tafel. We bespreken in detail alle voor- en nadelen. Het stadsbestuur beslist op basis van deze bespreking welk scenario wordt uitgewerkt.

Wijkgesprek 2: De richting aangeven – zondag 20 oktober om 10 uur

Een brunchformule voor de hele familie. Met volwassenen gaan we door op de bevindingen van het eerste gesprek. We maken voorstellen en ideeën meer concreet en leggen de grote lijnen voor het ontwerp vast. Ook kinderen en jongeren kunnen op een leuke manier meewerken.

Wijkgesprek 1: De wijk verkennen – woensdag 25 september

Tijdens dit 1ste wijkgesprek werd in kaart gebracht hoe jij de wijk beleeft.  Je kon jouw input en ideeën geven over het gebruik van de ruimte, het verkeer, het groen in de wijk, het aanbod voor jeugd en duurzaamheid.

Bekijk hier opnieuw de presentatie   (opm: bestand is bijna 100 Mb groot, lange duurtijd om op te laden)

Juli 2019 – Samen werk maken van een schetsontwerp voor de Elisabethwijk

Stad Sint-Niklaas wil samen met de inwoners van de Elisabethwijk werk maken van een ideaal ontwerp voor de pleinen in de wijk en de omliggende straten. Lees meer over dit project via www.sint-niklaas.be/elisabethwijk.

Via deze enquête brengen we jouw mening over en ervaring met de Elisabethwijk in kaart. De resultaten van deze bevraging worden gebruikt om een analyse van de Elisabethwijk te maken.

Deze vragen zijn bedoeld voor omwonenden en bezoekers van de pleinen in de Elisabethwijk die veertien jaar of ouder zijn.

Ben jij jonger dan veertien of heb je een kind jonger dan veertien? Volg dan deze link voor vragen die speciaal voor jou/hem/haar zijn bedoeld. Het invullen neemt ongeveer 10 minuten in beslag en kan tot eind september.

Februari 2019 – Samenwerken om de Elisabethwijk aangenamer te maken

De Elisabethwijk is een bekende stadswijk waar het goed wonen is. De wijk heeft een heel eigen karakter, met onder meer twee grote pleinen, waardevolle architectuur, kleurrijke inwoners, een actieve buurtwerking

Maar de wijk kampt ook met een aantal uitdagingen. Er is veel doorgaand verkeer en hoge parkeerdruk. De speelinfrastructuur is beperkt en verouderd en jullie geven aan dat de buurt te weinig groen heeft.

Het stadsbestuur wil daarom samen met jullie nadenken en een traject bewandelen om de Elisabethwijk aangenamer, groener en verkeersluwer te maken. De eerste stap was de aanstelling van een studiebureau (Stramien). Stramien heeft als opdracht samen met de bewoners een schetsontwerp voor de wijk uit te werken. Het plan van aanpak, met verschillende overleg- en contactmomenten, zal het stadsbestuur uitvoerig toelichten in een infonota, die in augustus in je brievenbus valt.

Vanuit de buurtwerking willen wij je uitnodigen om actief mee te werken aan deze denkoefening over de toekomst van onze wijk. Tijdens Bal Cirqu l’air, ons feestweekend op 31 augustus en 1 september, gaan we alvast aan de slag om ideeën te verzamelen!

Op vrijdag 25 januari 2019 ging de gemeenteraad akkoord om een participatie– en ontwerpbureau aan te stellen om een herinrichting van de Elisabethwijk samen met de bewoners voor te bereiden. De voorbije jaren werden al enkele verbeterpunten in de wijk in kaart gebracht in een aantal studies en plannen: het speelweefselplan, het groenplan en het wijkcirculatieplan.

Samengevat komt het er op neer dat de Elisabethwijk te kampen heeft met doorgaand verkeer, hoge parkeerdruk en beperkte en verouderde speelinfrastructuur. Door de hoge verkeersdruk is de luchtkwaliteit in de wijk niet goed. Het groen op de pleinen is toe aan een opwaardering en buiten de pleinen ervaren bewoners de buurt als groenarm.

Het traject dat het stadsbestuur samen met de bewoners wil volgen is er dan ook op gericht om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de buurt te verhogen en om het woonkarakter te versterken. We zullen dit traject opstarten in de loop van 2019.

Daarbij is het niet de bedoeling om het te houden bij klassieke hoorzittingen. We kiezen voor een aanpak die iedereen en elke groep aan het woord laat. Het is duidelijk dat de vernieuwing van de Elisabethwijk zal uitgetekend worden voor en met de bewoners.

Wij willen wij er alles aan doen om de samenwerking rond de vernieuwing van de wijk in een open en constructieve sfeer te laten verlopen. Daarom engageren we ons om de bewoners stap voor stap op de hoogte te houden van de vorderingen van het verdere proces via bewonersbrieven en via deze webpagina, waar alvast het bestek voor de overheidsopdracht terug te vinden is.Ti